به اطلاع تمامی پژوهشگران و دانشجویان ارجمند می رساند که با توجه به مکاتبات صورت یافته با ژورنال هایی که دارای نمایه های معتبر بین المللی و اسکپوس می باشد؛تمامی مقالات مورد پذیرش داوران به شرط کیفیت ترجمه مناسب(عدم استفاده از گوگل ترانسفر)درژونال های ذیل به چاپ خواهد رسید.قابل ذکر است که هرکدام از مقالات مورد پذیرش درهمان شاخه پذیرش شده و درژونال تخصصی خود به چاپ خواهد رسید.این ژورنال ها عبارتند از:

 

1-Asian Journal Of Research In Business Economics And Management

2-Asian Journal of Psychiatry

3-Journal of Applied Economic Sciences (Scopus)

Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis (Scopus)4-

5-Journal of Cellular & Molecular Pathology(Scopus)


Release Date: 2017/2/3