با استقرار دبیرخانه، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علمی در علوم انسانی و مدیریت به طور رسمی کار خود را اغاز نمود.درهمین راستا پیشینه کنفرانس های برگزار شده به شرح ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد.لذا کنفرانس های سایر موسسات دراستان فارس و یاکشور هیچ ارتباطی با موضوع این کنفرانس ندارد.جهت اطلاع بیشتر به آدرس تلگرام کنفرانس مراجعه فرمایید.


1- اولین کنفرانس  بین المللی مدیریت ،اقتصاد و حسابداری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات خرداد 1394)

2- دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علمی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری(دانشگاه آیدین ترکیه آبان 1394)

3- سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علمی در علوم مدیریت ،اقتصاد و حسابداری (دانشگاه IUMW خرداد ماه 1395کوالالامپور مالزی )

4- چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علمی در اقتصاد ،مدیریت و حسابداری (دانشگاه شارجه امارات،آذرماه 1395)

 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳