به اطلاع شرکت کنندگان کنفرانس می رساند مزایا ی شرکت در کنفرانس به شرح زیر اعلام شد


1-چاپ  تمامی مقالات در ژورنال بین المللی تخصصی کنفرانس همچون کنفرانس های پبشین

2-تقدیم گواهی شرکت در کنفرانس همراه با پکیج کنفرانس که شامل کیف کنفرانس،CDمجموعه مقالات

3-چاپ مقالات باتوجه به ظرفیت پذیرش مقالات از طرف ژورنال ISI

5-اخذ اکد رهگیری و اعتبار سنجی DOIبرای تمامی مقالات مورد پذیرش

6-چاپ پرینتی مقالات به صورت کتاب مجموعه مقالات

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳