بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:


بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت:

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت

-1
مقالات علمی-پژوهشی 
-2
مقالات  علمی-ترویجی ،مروری

3-مطالعات موردی

4- مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 
5-طرح های تحقیقاتی

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳