دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش با شرکت اعضای این کمیته برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با چگونگی استفاده از پتانسیل های سایر دانشگاه‏های کشور در امر داوری مقالات تصمیماتی اتخاذ شد.


بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دارای مدرک دکتری  و یا دانشجوی دکتری دارای سوابق علمی و پژوهشی درخشان دعوت به عمل می آید تا با عضویت در کمیته داوران کنفرانس در امر بررسی علمی مقالات کنفرانس مشارکت نمایند.

از این رو از تمامی عزیزان دعوت می‏شود که درخواست و همچنین رزومه خود را جهت همکاری با کمیته علمی از طریق همین وب سایت و سامانه داوری ارسال نمایند. لازم به ذکر می‏باشد که برای عزیزانی که ثبت نام آنها تایید نهایی گردد حکم رسمی عضویت در کمیته علمی صادر و امتیازات مربوطه تعلق خواهد گرفت.

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳