شرکت کنندگان حضوری در کنفرانس            210000هزارتومان

شرکت کنندگان بدون ارایه مقاله                  160000هزار تومان

 شرکت کنندگان دانشجو مقاله اول              160000هزار تومان

شرکت کنندگان دانشجو مقاله دوم              130000هزارتومان

شرکت کنندگان آزاد و اساتید محترم            170000هزار تومان

 

هزینه های یاد شده شامل صدور گواهینامه کنفرانس،CDمجموعه مقالات و چاپ مقالات در نشریات معتبر تخصصی می باشد.

کلیه شرکت کنندگان حضوری علاوه بر موارد یاد شده از آنان در روز کنفرانس پذیرایی همراه با صرف نهار و تقدیم تندیس کنفرانس و لوح تقدیر بعمل خواهد آمد.

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳