به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند که اسامی کمیته راهبردی کنفرانس بدین شرح معرفی می گردد.


 

رئیس کنفرانس : دکتر محمد رضا مشکانی

دبیر علمی کنفرانس:دکتر امیر حسین جمالی

دبیرکمیته اجرایی: حجت الاسلام علیرضازمانی(دانشجوی دکتری تخصصی)

دبیرهماهنگی های علمی و ارتباطات اداری کنفرانس :دکتر سید مرتضی شیرازی

رابط اصلی دبیرخانه کنفرانس واداره کل تبلیغات اسلامی:جناب آقای توکلی

مسئول ارتباطات دبیرخانه وانتشارات : سرکار خانم مهندس هاشمی ،خانم مهندس فرشته مهتری

مسئول مکاتبات خارج از کشور:دکتر ابوذر بصیر زاده

 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴