به اطلاع تمامی پژوهشگران و دانشجویان ارجمند می رساند که با توجه به مکاتبات صورت یافته با ژورنال هایی که دارای نمایه های معتبر بین المللی و اسکپوس می باشد؛تمامی مقالات مورد پذیرش داوران به شرط کیفیت ترجمه مناسب(عدم استفاده از گوگل ترانسلیت)درژونال های ذیل به چاپ خواهد رسید.قابل ذکر است که هرکدام از مقالات مورد پذیرش درهمان شاخه پذیرش شده و درژونال تخصصی خود به چاپ می رسد.این ژورنال ها عبارتند از:

 


 

 

گروه اقتصادو مدیریت

Asian Journal Of Research In Business Economics And Management

گروه روانشناسی

Asian Journal of Psychiatry

گروه اقتصاد و حسابداری

journal of Applied Economic Sciences (Scopus)

گروه مدیریت

Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis (Scopus)

گروه روانشناسی ومدیریت های آموزشی

Journal of Cellular & Molecular Pathology(Scopus)

گروه حقوق:

International Journal of Law:Issn:2455-2194

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵