به اطلاع تمامی پژوهشگران ارجمند می رساند با توجه به توافق به عمل آمده با آکادمی بین المللی علوم گرجستان تمامی گواهی نامه های مقالات پذیرش شده توسط دانشگاه یاد شده صادر خواهد شدوپس از صدور گواهی نامه های پژوهشگران مقالات آنان نیز در ژورنال های مربوط به کنفرانس به چاپ خواهد رسید.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷