به استحضار پژوهشگران ارجمند می رساند که نخستین سخنران کنفرانس جناب دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ازسوی دبیرخانه کنفرانس تعیین گردیدند.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۸