به استحضار کلیه پژوهشگران ارجمند می رساند که مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1395/12/15تمدید گردید لذا باتوجه به محدودیت زمانی در داوری وچاپ مقالات در ژونال های ذکر شده نسبت به ارسال مقاله های خود تسریع فرمایند.این تاریخ قابل تمدید نخواهدد بود.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۹